OLOcoach button

OLOcoach uniek aanspreekpunt in Omgevingsrecht

OLOcoach:

“uniek aanspreekpunt in het Omgevingsrecht”

OLOcoach is het online register voor iedereen die te maken heeft met het omgevingsrecht.  Zij brengt vraag en aanbod samen en ondersteunt zo particulieren, bedrijven en (semi)overheden bij het aanvragen van vergunningen tot en met het uitvoeren conform de wet- en regelgeving.

Waarom
Opvallend is dat het onderlinge expertise niveau van aanvrager en behandelaar binnen het Omgevingsrecht enorm verschilt. De omvang van de organisatie speelt hierin een grote rol, maar ook de interesse in de wet- en regelgeving. Daarbij vraagt een integrale wet als de Wabo ook om de kennis van verschillende fysieke domeinen en is het lastig om up-to-date te blijven en de juiste regels en procedures te kennen en te gebruiken. Nu de overheid zich langzaam terug trekt als adviseur van de aanvrager/gemachtigde, lijkt de kloof tussen burger/bedrijf en de overheid alleen maar groter te worden. Het spreken van dezelfde taal als de overheid zal een pré zijn om te komen tot een snelle omgevingsvergunning of melding.

Doelstelling
Door het beschikbaar stellen van een online kaartenbak van erkende omgevingsrecht specialisten en generalisten met de kennis en kunde van alle fysieke domeinen binnen het Omgevingsrecht, zouden burger en bedrijf de beschikking hebben om alsnog een adviseur (coach) te vinden, die dezelfde taal spreekt als de ambtenaar van het bevoegd gezag. OLOcoach fungeert hierin als  coöperatieve vereniging van professionals en creëert door haar werkwijze een multidisciplinair team met een unieke kennis en informatiedeling. De belangrijkste doelstelling van OLOcoach is om door middel van dienstverlening, de opdrachtgever, de overheid en de uiteindelijke gebruiker de zekerheid te geven dat iedere aanvraag/melding, vergunning, maar ook de uitvoering voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Mogelijkheden
OLOcoach kan u helpen voor een 1 uurtje, 1 dag, of een bv halfjaar, alles is mogelijk. Iedereen die werkzaam is op gebied van omgevingsrecht, zowel in dienstverband of zelfstandig, publiek of privaat, kan zich aansluiten bij OLOcoach. Het systeem biedt ook voor een Regionale Uitvoeringsdienst of Omgevingsdienst mooie mogelijkheden om samen te werken in een flexibele schil van medewerkers, het contact behoeft daarbij niet langer via het KCC te lopen want men is gewoon rechtstreeks vindbaar. Daarbij maakt het niet uit waar je werkt, want je aanwezigheid is gewoon online zichtbaar. Ook op het gebied van permanente educatie liggen er kansen, het gezamenlijk inkopen van opleidingen en cursussen levert door de gecombineerde werkwijze van publiek en privaat flinke schaalvoordelen op. De werkwijze biedt tevens een mooi alternatief voor de gemeentelijke frontoffice, waarbij private adviseurs op afstand de bestaande marktpartijen (aanvrager/ gemachtigde) kunnen ondersteunen (coachen). Met behulp van OLOcoach worden alle aanvragen/meldingen al conform de wet- en regelgeving ingediend, de overheid heeft er hierdoor geen werk van. Het systeem biedt dan ook mooie kansen voor een kostendekkend leges systeem voor iedere gemeente! OLOcoach is geen tussenpersoon en werkt integer, men kan zelf bepalen voor welke rollen men vindbaar is.

Werkwijze
OLOcoach erkent alle bij de wet geregelde en geaccrediteerde vormen van publieke- en private kwaliteitsborging, voor nu en in de toekomst, zoals onder andere de Kwaliteitscriteria 2.1, de BRL 5019, BRL 5006 (Bouwbesluit), de BRL 9500, het asbest certificaat en andere erkende kwaliteitsverklaringen. Met behulp van de Adviesmodule, is het mogelijk om een adviseur te selecteren, op postcode, deskundigheid, accountmanager, werkzaamheid of bijvoorbeeld op functie of op organisatie. OLOcoach helpt burger, bedrijf en overheid aan een adviseur in het Omgevingsrecht. Een ieder kan zich registreren, zolang je kennis en kunde erkend is. De kaartenbak is daarmee onafhankelijk, dit maakt het mogelijk om als gemeente ook eerlijk naar je burger en bedrijf aan te geven, dat voor een professionele ondersteuning er een erkend marktplaats initiatief in de markt bekend is. Omdat steeds meer gemeenten haar adviesrol uit de frontoffice terughalen en geen vragen meer over de wet- en regelgeving beantwoorden, biedt de kaartenbak van OLOcoach een gedegen en voor de overheid ook een veel goedkopere oplossing. Gezien de huidige ontwikkelingen, biedt de werkwijze voor de toekomst dan ook mooie perspectieven.

OLO
OLOcoach heeft voor gebruikers van Omgevingsloket online een snellere link beschikbaar gesteld: www.olo.nl. Op de website is het ook mogelijk om direct een OLOcoach te selecteren.

De ontwikkelingen van OLOCoach zijn te volgen via haar eigen website www.olocoach.nl, de Linkedin groep en via Twitter @olocoach, contactpersoon Jan Jacob Breimer, info@olocoach.nl.