omgevingshuis1000x-100

Omgevingshuis Coöperatie U.A.

Omgevingshuis Coöperatie U.A. helpt particulieren, bedrijven en de overheid met het indienen, beoordelen, behandelen en onder andere toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwetvergunning, melding, vooroverleg of vergunningcheck. Ook biedt Omgevingshuis ondersteuning aan in het toezicht en de handhaving, ontwikkelt zij slimme applicaties en geeft zij trainingen en cursussen. Geheel conform de wet- en regelgeving, in de volle breedte van het omgevingsrecht. Omgevingshuis is geen normaal bureau, maar een coöperatie van zelfstandige professionals. Al onze leden zijn stuk voor stuk erkende specialisten en generalisten in het omgevingsrecht.

snn

Loket Breimer ontvangt subsidie van de Europese Unie

Voor het ontwikkelen van een Omgevingsregister heeft Loket Breimer, Eerste Hulp Bij Omgevingsvergunningen subsidie aangevraagd bij SNN. In een samenwerking met ASBR subsidium wordt voor het initiatief gebruik gemaakt van de KEI regeling 2018. De subsidie wordt mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hieronder kunt u lezen wat de subsidie precies inhoud.

a3-invulaffiche-snn-pdf

nieuwe-foto-blok

OLOcoach helpt minister Blok met behandeling wet Private Kwaliteitsborging

Samen met Cebeon brengt OLOcoach de financiële gevolgen in kaart van de wet Private Kwaliteitsborging voor gemeenten. Het betreft een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. rapport-kwaliteitsborging-bouwen-achterblijvende-taken-en-financiele-gevolgen-voor-gemeenten. Vanuit Loket Breimer was ik in deze opdracht de projectleider namens OLOcoach.

moton458

De bouwaanvraag: hoe gaat dat straks eigenlijk werken?

Hoe gaat het straks nu eigenlijk werken? Een vraag die we vaak krijgen. Het geïllustreerde antwoord is hieronder te vinden… Klik op de strip voor een grotere versie of download de strip als pdf. De toelichting is ook hier te vinden.

strip

DE BOUWAANVRAAG
Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kortweg: bouwaanvraag) enigszins anders verlopen.

Een idee
De toekomstige opdrachtgever heeft een idee voor een nieuw gebouw of een verbouwing en zoekt daarbij een partij, die hem kan helpen zijn idee uit te werken. Dat kan een architect zijn, maar ook een aannemer of een kennis.

Vergunningcheck
Als hij voldoende beeld heeft van wat hij zou willen, raadpleegt hij de vergunningcheck op omgevingsloket.nl om te bepalen of hij een vergunning nodig heeft. De vergunningcheck leidt hem door een aantal vragen waaruit blijkt of het werk vergunningplichtig is en in welke gevolgklasse zijn bouwwerk valt.
Instrument voor kwaliteitsborging
Als zijn vergunningplichtige bouwwerk in de gevolgklasse 1 valt, dan kan hij via de vergunningcheck direct in de openbare registers van de toelatingsorganisatie nagaan welke instrumenten voor kwaliteitsborging hij mag toepassen en welke kwaliteitsborger daarvoor gekwalificeerd is. Dat wil zeggen op welke manier hij het werk moet laten controleren of het voldoet aan de voorschriften. De toelatingsorganisatie is een rijksdienst die toeziet op de kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborger
Dat is nodig omdat in dat geval de gemeente niet meer toeziet op de bouwtechnische kwaliteit van zijn bouwwerk. Die taak heeft een deskundig kwaliteitsborger. Die kwaliteitsborger kan een onafhankelijke deskundige zijn, maar in veel gevallen kan dat ook de architect of de aannemer zijn. Welke architecten of aannemers dat mogen staat in het register van de toelatingsorganisatie.

Bouwaanvraag
Als het ontwerp zover is uitgewerkt dat duidelijk is hoe het er uit komt te zien, kan de bouwaanvraag met het bouwplan worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt het plan op eisen van welstand, of het past binnen het bestemmingsplan en of er geen gevaar ontstaat voor uw buren en passanten door uw bouwactiviteiten, maar niet op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. De gemeente gaat wel na of het gekozen instrument voor kwaliteitsborging correct is voor dit bouwplan.

Start bouw
Als de gemeente akkoord gaat met het ingediende plan ontvangt de aanvrager de vergunning en kan het plan verder worden uitgewerkt. De aanvrager kan de opdrachtgever zijn of iemand die dat namens hem doet. Als hij dat nog niet gedaan heeft, zoekt de opdrachtgever een aannemer en een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger bekijkt of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet de aanvrager aan de gemeente laten weten dat het werk gaat beginnen en wie de kwaliteitsborger is. De gemeente zal dan controleren of de kwaliteitsborger voor dit werk gekwalificeerd is.

Bouwtoezicht
De gemeente houdt in de gaten of het bouwen niet te veel hinder veroorzaakt voor de omgeving, maar houdt geen toezicht op het bouwen zelf. Die taak is voor de kwaliteitsborger. Tijdens het werk ziet de kwaliteitsborger erop toe dat alles volgens de bouwvoorschriften wordt uitgevoerd. Eventuele afwijkingen meldt hij aan de aannemer en hij ziet erop toe dat de afwijkingen door de aannemer worden gecorrigeerd.

Verklaring
Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een set met gegevens aan de opdrachtgever, het opleverdossier. Intussen heeft de kwaliteitsborger vastgesteld dat het werk aan de voorschriften voldoet en geeft hij een verklaring daarover af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger zal in de veel gevallen ook nagaan of het opleverdossier correct is en overeenkomt met hetgeen is gebouwd.

Gereedmelding
Nu rest de opdrachtgever nog één belangrijke taak. Hij moet de gemeente laten weten dat het werk gereed is en daarbij de verklaring, die hij heeft gekregen van de kwaliteitsborger, overhandigen. Als ook dat is gebeurd mag hij het bouwwerk in gebruik nemen.

logo_omgevingswet

Omgevingswet kom er aan, nu al Eenvoudig Beter

Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht makkelijker maken. Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen nu ingewikkeld en onduidelijk. Door regels te vereenvoudigen en samen te voegen is het straks makkelijker om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk door bijvoorbeeld bestaande regels aan te passen. Uiteindelijk zal de Chw opgaan in de Omgevingswet.

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. U kunt hier alle stukken vinden.

Logo Sterrecht

Erkenningsregeling Kwaliteitscriteria 2.1

Oprichting StErRecht: register voor omgevingsrecht specialisten en generalisten
PERSBERICHT
Alphen aan den Rijn, 15 december 2014

StErRecht introduceert de onafhankelijke erkenningsregeling voor omgevingsrecht specialisten en generalisten. Het register van de erkenningsregeling bevat uitsluitend omgevingsrecht specialisten en generalisten die zijn gecontroleerd en voldoen aan strenge eisen. Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht (StErRecht) is een initiatief van René Ungerer van het Centrum voor Certificatie, Raymond von den Benken van ROWIQ Advies en Jan Jacob Breimer van loket Breimer. Breimer: “De belangrijkste doelstelling van StErRecht is werkzame personen te erkennen doordat zij hebben aangetoond te voldoen aan kennis en kunde op het gebied van omgevingsrecht. StErRecht start met het erkennen van private specialisten en generalisten werkzaam bij of voor de overheid. Deze personen zijn in te zetten bij het opstellen, toetsen en handhaven van de taakvelden in het omgevingsrecht. De opdrachtgever, de overheid en de uiteindelijke gebruiker hebben hierdoor meer zekerheid dat iedere aanvraag, melding of vergunning, maar ook de uitvoering ervan voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.”

Kennis delen
Iedereen die werkzaam is op gebied vanomgevingsrecht, zowel in dienstverband of zelfstandig, kan zich laten erkennen bij StErRecht. “Het gaat ons om de kennis en professionele vaardigheden van een persoon. Zo kunnen we zorgen voor maximale kennis- en informatiedeling en voor professioneel netwerk van toetsers/adviseurs en toezichthouders/handhavers.” StErRecht biedt de overheid de zekerheid dat erkende personen te allen tijde voldoen en kunnen uit het register van Sterrecht snel de benodigde capaciteit en kwaliteit halen en optimaal gebruik maken van haar flexibele schil.

Strenge kwaliteitscriteria
Het register wordt beheerd door StErRecht. Een register toetser/adviseur (RTA) of een toezichthouder/handhaver (RTH) die zich wil inschrijven in het online StErRecht register moet aan Kwaliteitscriteria 2.1 voldoen. Hiermee waarborgt een RTA of RTH de deskundigheid en kwaliteit van het advies over de betreffende wet- en regelgeving. Hierbij toetst StErRecht ook of aan de kennis en kunde blijft worden voldaan, door onder andere regelmatig projecten en dossiers te controleren. Omdat StErRecht tevens de integriteit en onafhankelijkheid van haar erkende personen controleert, kunnen overheidspartijen hiervan profiteren en is een oprechte en transparante werkwijze gewaarborgd.

De ontwikkelingen van de erkenningsregeling StErRecht zijn te volgen via haar eigen Linkedin groep, facebook StErRecht en viaTwitter@StErRecht.

Einde persbericht

Noot voor de redactie. De stichting wordt bijgestaan door een commissie Besluiten en commissie Kwaliteit. In de commissie Besluiten zitten onafhankelijke deskundigen die besluiten nemen op voordracht van de onderzoeksresultaten voor het verstrekken van de erkenning aan de RTA en RTH’s. De inhoud van de erkenning wordt vastgesteld door de commissie Kwaliteit.

Meer informatie vindt u op www.sterrecht.nl

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat op 0172-242441